גדא - י.קרן בע"מ חנות היבואן
מוצרי איכות למטבח ולבית
04-6363999

תקנון קנייה
 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של "גדא - י. קרן בע"מ" (להלן: "האתר").
 
הקדמה
אנו מבקשים אתכם לקרוא בעיון ובקפידה את תקנון האתר  לפני  שתבצעו רכישה באתר או באמצעות הטלפון.
נבקש להדגיש בפניכם כי כול המבצע פעולה כלשהי באתר, מאשר בכך כי קרא את תקנון האתר, הבין את תוכנו ואת האמור בו, והוא מסכים לתנאיו, וכן כי לא תהיה לו, או למי מטעמו, כל טענה או תביעה כנגד גדא - י. קרן בע"מ, לעניין האמור בתקנון האתר ו/או לעניין ביצוע פעולות בו ו/או תוצאותיהן.
היה ומצאתם כי אינכם מסכימים לאמור בתקנון האתר, הינכם מתבקשים שלא לעשות באתר כל שימוש ו/או לבצע רכישה באמצעותו ו/או באמצעות הטלפון ו/או בפניה ישירה לחנות באמצעות המייל.
  
1. 
כללי
 
1.1.  האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד.
 
1.2. גדא - י. קרן בע"מ שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת, מכל סיבה, וזאת  בלא מתן כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.
 
1.3. בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלה אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים:
 
1.3.1. גולש - אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר באמצעות האינטרנט.
 
1.3.2. קונה - גולש שביצע פעולת קניה לרכישת מוצר ו/או מוצרים באתר ו/או באמצעות פניה טלפונית ו/או פניה ישירה במייל לגדא - י. קרן בע"מ.
 
1.3.3. קניה ו/או רכישה - קנית מוצר בחנות בהתאם להוראות תקנון זה.
 
1.4.   האמור בתקנון זה נאמר בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות בלבד, ויחול, על כל סעיפיו והוראותיו, על כל אדם – זכר או נקבה, יחיד או רבים, ו/או כל גוף ו/או ישות משפטית באשר היא.
 
1.5. גדא - י. קרן בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תקנונים נוספים למכירות מיוחדות ו/או מוצרים ספציפיים כלשהם, ובמקרה שכזהתיגברנה הוראות כל תקנון מיוחד שתקבע גדא - י. קרן בע"מ, על הוראות תקנון זה.
 
1.6. גדא - י. קרן בע"מ תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה.
 
התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד המכירה.
 
1.7 שינוי תקנון לא יחול על עסקה שהחלה.
 
2. הזכות לבצע קניה באתר
 
2.1. ביצוע קניה באתר מוגבל למי אשר מקיים את כל התנאים להלן:
 
2.1.1.  תושב מדינת ישראל, בעל תעודת זהות תקפה, בן 18 שנים ומעלה, ו/או גוף משפטי מאוגד על פי דין.

2.1.2. מחזיק בכרטיס אשראי, תקף בישראל, של אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, אשר באמצעותם ניתן לבצע רכישות באתר – על-פי שיקול דעת  של גדא - י. קרן בע"מ.
 
3.
ביצוע רכישה באתר
 
3.1.  תשלום התמורה עבור המוצר הנרכש באתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי.
 
3.2. כמו-כן עומדות ללקוח אפשרויות נוספות לתשלום:.העברה בנקאית או תשלום בעת איסוף עצמי בחנות היבואן של גדא - י. קרן בע"מ,  לפרטים יש ליצור קשר עם גדא - י. קרן בע"מ.
 
3.3. תנאי מוקדם לרכישה כלשהי ו/או לביצוע פעולה כספית כלשהי באתר הינו קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי גדא - י. קרן בע"מ.
 
4.  תנאי המכירה
 
4.1.  תיאור המוצרים ומחירם הינם אלה המופיעים בכיתוב שבאתר בלבד.
 
4.2.  המחירים המופיעים באתר הינם למכירה באתר בלבד וכוללים מע"מ.
 
4.3. ידוע לקונה כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי גדא - י. קרן בע"מ ליצור קשר עם הקונה, לשם תיאום אספקת המוצר, וזאת תוך 7 ימים מיום ביצוע הקניה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי הקונה.
 
במקרה זה לא יהיה על גדא - י. קרן בע"מ חובה לספק את המוצר לקונה, ולקונה לא תהיה כל טענה כלפי גדא - י. קרן בע"מ בגין ביטול העסקה עלפי סעיף זה.
 
4.4. במידה והמוצר שהוזמן אזל ו/או נפלה טעות ברורה, בתיאור המוצר ו/או במחירו ו/או בפרט מידע מהותי אחר, ו/או במידה ובשל גורמים שאינם תלויים בגדא - י. קרן בע"מ  ואינם בשל רשלנותה, גדא - י. קרן בע"מ לא תוכל לספק לקונה את המוצר במועד, העסקה לא תחייב את גדא - י. קרן בע"מ.
 
במידה והתשלום נגבה, התשלום יוחזר באופן מיידי לצרכן ולצרכן לא תהיה כל טענה כנגד גדא - י. קרן בע"מ.
 
5.  תנאי הרכישה
 
5.1.  הגולש המעוניין לרכוש מוצרים באתר יידרש להכניס למערכת את הנתונים הבאים:
 
5.1.1.  שם פרטי ושם משפחה או שם התאגיד.
 
5.1.2.  מס' תעודת הזהות או מס' התאגיד (ח.פ., ח.צ. או מספר שותפות וכד').
 
5.1.3.  כתובת מלאה, לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד.
 
5.1.4.  מס' הטלפון הנייד של הגולש.
 
5.1.5.  כתובת הדואר האלקטרוני של הגולש.
 
5.1.6.  מספר כרטיס האשראי של הגולש ותאריך תוקפו של כרטיס האשראי, מספר ביקורת שמצידו האחורי של הכרטיס
 
5.1.7. זיהוי המוצרים אותם מבקש הגולש לרכוש כאמור באתר, ומספר היחידות מכל מוצר אותן הוא מבקש לרכוש.
 
5.2. הקלדת הנתונים כאמור על ידי הקונה כמוה כהתחייבות של הקונה לרכוש את המוצר ולשלם לגדא - י. קרן בע"מ את מחירו הנקוב באתר. הקונה מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר לגדא - י. קרן בע"מ את הסכום בו התחייב.
 
5.3. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הקונה, תחול על הקונה.
 
רישומי המחשב כפי שיופיעו באתר גדא - י. קרן בע"מ יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי הקונה.
 
5.4. בביצוע פעולה באתר, מצהיר הגולש כי נהיר וידוע לו שהגשת הצעה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר, מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977.
 
גדא - י. קרן בע"מ תהיה רשאית להעביר פרטים בדבר כל הצעה אשר לכאורה הינה הצעה בדויה ו/או אשר מכילה פרטים בדויים או כוזבים לכאורה, למשטרת ישראל ו/או לגוף אחר אשר הטיפול בנושא זה מצוי בסמכותו.
 
כמו-כן, תהיה גדא - י. קרן בע"מ רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לתביעה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מפעולות אלה.
 
5.5. גדא - י. קרן בע"מ מתחייבת שהנתונים ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידי לגורמים שלישיים חיצוניים.
 
6.  המוצרים באתר
 
6.1.  המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם וכמותם יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של גדא - י. קרן בע"מ
 
6.2. גדא - י. קרן בע"מ רשאית להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 
כל שינוי כאמור לעיל לא יפגע בעסקה שכבר החלה.
 
6.3.  גדא - י. קרן בע"מ תציג לגבי כל מוצר את מחירו ואת עלות משלוחו לכתובת הקונה (במידה ותחול) .
 
6.4.  במידה והמוצר לא יסופק לקונה בתוך 15 ימי עסקים מיום הקניה, יהיה הקונה זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלואה תמורה אשר שילם.
 
7.   
התשלום
 
7.1.  בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לגדא - י. קרן בע"מ לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה.
 
7.2.  הקונה לא יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו או בטרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לגביית התמורה.
 
מובהר כי הקונה לא יהיה ראשי לבטל שלא כדין כל תשלום.
 
7.3.  התמורה תשולם באמצעות כרטיס האשראי בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת בהצעת המוצר.
 
8.   אחריות ומדיניות החזרות/ החלפות 
 
8.1.  אחריות גדא - י. קרן בע"מ למוצרים מוגבלת לגובה מחיר המוצר ללקוח בלבד.
 
8.2.  האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן של המוצר על פי דין.
 
8.3.  גדא - י. קרן בע"מ תחליף או תחזיר ללקוח את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:
 
8.3.1. המוצר הוחזר לגדא - י. קרן בע"מ תוך 14 יום מקבלת המוצר ע"י הקונה ולאחר תאום טלפוני בין הקונה ושירות הלקוחות של גדא - י. קרן בע"מ.
 
8.3.2. המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש.
 
8.3.3. שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר. והלקוח יתיר לגדא - י. קרן בע"מ להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר.
 
9.  
ביטול רכישה
 
9.1.  ביטול רכישה על-ידי הקונה
 
9.1.1.   ביטול רכישה על ידי קונה יהיה בכפוף לאמור בסעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 
9.1.2.   ביטול רכישה על ידי קונה הזכאי לבטל את העסקה על פי האמור לעיל, יעשה תוך 7 יומים מיום קבלת המוצר לידי הקונה בכפוף לתנאים שלהלן:
 
9.1.2.1. ביטול עסקה ייעשה תוך 7  ימים מקבלת המוצר, או מסמך העסקה לפי המאוחר ביניהם.
 
9.1.2.2. הודעה על ביטול תימסר טלפונית ותאושר ע"י הקונה בפקס ו/או בדוא"ל ו/או בדואר.
 
9.1.2.3. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, ו/או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, יושב לו כספו של הקונה תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם, בתוספת עלות דמי הביטול בהם תחוייב גדא - י. קרן בע"מ על-ידי חברת כרטיסי האשראי.
 
9.1.2.4. עלות משלוח החזרת המוצר, תהיה על חשבון הקונה.
 
9.1.2.5. לא תתאפשר ביטול הרכישה של מוצר אשר הורכב ו/או הוזמן במיוחד על-פי הזמנת הלקוח.
 
9.2.  ביטול עסקה עקב פגם או אי-התאמה
 
9.2.1.  בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי-אספקת המוצר במועד שנקבע, לא ייגבו דמי ביטול.
 
9.2.2.  כספו של הרוכש יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.
 
9.2.3.  עלות משלוח החזרת המוצר, תהיה על-חשבון גדא - י. קרן בע"מ.
 
9.2.4.  המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית.
 
10.  פרט לאמור לעיל, לא יהיה הקונה זכאי לבטל את הקניה והקונה יחויב במלוא סכום התמורה אותו התחייב לשלם לגדא - י. קרן בע"מ.
 
11.  תכנים המפורסמים באתר על ידי גולשים בלתי מורשים
 
11.1. חל איסור העלאת תכנים לאתר ע"י גולשים ו/או גורמים שלא קיבלו את אישורה של גדא - י. קרן בע"מ לעלותם. תמונות ותכנים המועלים ע"י גולשים לאתר ללא אישור מהווים תוכן גולשים  בלתי מורשים.
 
11.2. גדא - י. קרן בע"מ אינה אחראית לתוכן המופיע בתמונות והמידע המוצג בקבצים המועלים ע"י גולשים בלתי מורשים.
 
11.3. אין בתמונות והתכנים בלתי חוקיים המועלים ע"י גולשים לאתר משום המלצה או הבעת דעה כלשהם מטעם גדא - י. קרן בע"מ ביחס לתוכן התמונות, למוסר התמונות, טיב המידע ואמינותו.
 
11.4.  גדא - י. קרן בע"מ לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים בלתי חוקיים של גולשים הנמצאים באתר בכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן,דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות,ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 
11.5.  יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ולאתר אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי האתר אינו אחראי לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים,פרסומות, או חומרים אחרים ("החומרים") שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.
 

12.  זכויות יוצרים וקניין רוחני
 
12.1. מובהר כי החומרים המוצגים באתר מטעם טוסקנה אומנות העור מוגנים בזכויות יוצרים ואין לעשות בהם שימוש ללא קבלת אישור מראש ובכתב מטוסקנה אומנות העור.
 
12.2. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשורלאתר, הינם בבעלות בלעדית של טוסקנה אומנות העור ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי טוסקנה אומנות העור בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור טוסקנה אומנות העור בלבד.
 
12.3. כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים,סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הינם בבעלות בלעדית של גדא - י. קרן בע"מ ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם לרבות זכות שימוש.
 
13. מקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של גולש ו/או קונה כלפי גדא - י. קרן בע"מ יהיה בבית משפט מוסמך בתל אביב..
 
 
14. הספקת המוצרים:
 
אריזת המוצר והספקתו תתבצע בתוך 3 ימי עסקים
 
המוצר ישלח ע"י דואר ישראל בדואר רשום ומבוטח
 
זמני הגעת המשלוח לפי דואר ישראל עד 3 ימי עסקים
 
גדא - י. קרן בע"מ הינה אחראית לפריט עד הספקתו הסופית לנמען
 
 
15.  ניתן להחזיר את המוצר באריזתו המקורית עם חשבונית מס מקור ולקבל החזר כספי בתוך 7 ימים מקבלת המוצר
 
 
16.  דף התשלום באתר מאובטח בתקן  PCI-DSS
 
 
 
 
 

 

יצירת קשר הצטרפות למועדון חברים מוצרים מפת האתר החברה
אודותנו
צרו קשר
מפת הגעה
תקנון קנייה
המותגים
אמנת שירות
עמוד ראשי

 
כלים למטבח
כלים להגשה
כלים לאחסון
כלי בית
כלים לאפיה
DeHUB מתלים ללא קידוח
מוצרי פרסום וקד"מ
מבצעים
.

נשמח לענות לכל שאלה ו\או בקשה.

  שם :
  טלפון :
  דוא"ל :
נושא :

גדא - י. קרן בע"מ
רחוב מס' 8, א.ת. קצרין
  טלפון : 04-6363999
 
info@gada.co.il
שעות פעילות וטלפונים
ימים א' עד ה' - 08:30-17:00
 יום ו' וחגים - 08:30-15:00

 

     

גדא - י. קרן בע"מ רחוב מס' 8, א.ת. קצרין טלפון : 04-6363999 info@gada.co.il